Ordensreglement

Ordensreglement for GGH, Grundejerforeningen Gardysgård-Havregård, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje.

Dette reglement er stadfæstet af generalforsamlingen med ændringer, senest 24. oktober 2021, og er bindende for samtlige medlemmer jævnfør grundejerforeningens love §§ 3 og 7, samt §§ 3 og 9 i de d. 23. juni 1965 tinglyste servitutter.

1: Medlemmerne er forpligtet til at slå græsset regelmæssigt på såvel selve grunden som på tilstødende rabatter og stier. Endvidere skal græsset på grunden altid slås minimum en gang i maj og en gang i juli for at begrænse spredningen af ukrudt til naboejendomme, rabatter og stier. Såfremt ukrudt og græs ikke er slået som hér anført, eller hvis grunden på anden måde forsømmes i væsentlig grad efter foreningens skøn, er bestyrelsen berettiget til – uden forudgående varsel at lade de fornødne arbejder udføre for de pågældende grundejeres regning og til hos disse at opkræve de i denne anledning afholdte udgifter.

2: Det er kun tilladt at benytte motordrevne maskiner og elværktøj fra mandag til fredag mellem kl. 9 og 12 samt mellem 15 og 20. Endvidere lørdage og søn- og helligdage kun mellem 9 og 12 samt mellem 15 og 18. Denne

§ 2 gælder kun i perioden: 1. maj til 1. september, og omfatter ikke bygge- og anlægsarbejder.3: Foreningen foranlediger, at græsset på de 3 fællesarealer bliver slået, medens slåning af rabatter og stier påhviler de respektive grundejere jf. § 1.

Gangstierne skal af de tilstødende grundejere holdes klippet fri i mindst 3 meters bredde.

Rabatterne må ikke beplantes, ligesom der ikke må placeres sten eller andre forhindringer i rabatterne jf. lov om private fællesveje § 49.

Enhver grundejer er endvidere pligtig til at renholde såvel det på som det udenfor egen parcel beliggende vejareal, med mindre dette arbejde helt overgår til kommunen, grundejerforeningen eller andre.

4: Den til enhver tid værende grundejer hæfter for kontingentet, der forfalder 1. januar og evt. øvrige omkostninger. Medlemmerne er pligtige inden 14 dage at melde adresseændring, og til ved salg at oplyse den nye ejers navn, adresse og tlf. nr. samt evt. e-mail adresse til bestyrelsen. I modsat fald beregnes et gebyr til dækning af omkostninger ved opsøgning af ny adresse i folkeregisteret. Gebyret herfor fastsættes af bestyrelsen.

5: Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. ( jævnfør kommunens vejledning pr 1. januar 2011 ).

6: I henhold til de tinglyste servitutters § 9 skal biler parkeres inde på egen grund, hvor der skal være plads til mindst 2 biler. Der må ikke parkeres eller køres i rabatter, på stier eller på fællesarealerne.

Besøgende skal parkere på vejbanen udfor den pågældendes grund uden at være til gene for den gående eller kørende trafik. Der må ikke parkeres på de facadeløse gennemgående veje.

7: Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på veje, stier eller fællesarealer. Ejerne har pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende. Ved luftning af hunde skal disse derfor føres i snor, og ejeren er pligtig til at medbringe plastikposer og til at rydde hundens efterladenskaber op.

Vedvarende gøen er ikke tilladt jfr. politivedtægtens bestemmelser herom.

Ridning er forbudt i hele foreningens område, ligesom hverken cykling eller knallertkørsel er tilladt på stier, rabatter eller fællesarealer.

Alle trafikanter skal overholde de til enhver tid gældende færdselsregler, hastighedsbestemmelser m.v.

8: Det påhviler samtlige medlemmer af grundejerforeningen ved deres og deres gæsters adfærd under ophold i foreningens område at medvirke til, at der hersker ordnede og rolige forhold i området.

Det er grundejerens pligt at oplyse eventuelle udlejningsselskaber, lejere og besøgende om dette ordensreglement, og ved udlejning til udlændinge om fornødent at sørge for oversættelser. Se i øvrigt servitutternes § 3.

Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse.
Benyttelse af TV, radio, DVD- og Cd-afspiller herunder computere, musikanlæg i øvrigt samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere og kun med lukkede døre og vinduer. Enhver brug af ”sound-bokse” er ikke tilladt.

9: Skader på veje og stier forårsaget af trærødder repareres af grundejerforeningen og for dennes regning forudsat, at skriftligt påbud om oversavning af rødder og evt. træfældning nøje overholdes af ejerne og indenfor de meddelte tidsfrister.

I modsat fald pådrager ejeren sig alle omkostninger forbundet med de af foreningen iværksatte foranstaltninger til forebyggende beskæring af de pågældende træer og rødder, og ligeledes for de efterfølgende vejreparationer.