Udførte Projekter

NY ASFALT
Kære grundejere Så er asfalteringen afsluttet 2016. Og 1 år garantieftersyn er godkendt mvh bestyrelsen evt spørgsmål kan sendes til gertlohse@mail.dk eller på telefon 40108510 eller Veedeholms-Ager 6
reviderede vedtægter
Vedtægter for Grunderforeningen Gardysgård-Havregård 2023 Navn, hjemsted og formål. § 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Gardysgård-Havregård. § 2 Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune under Helsingør Retskreds, der er foreningens værneting. § 3 Foreningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler i overensstemmelse med udstykningsdeklarationer, lyst 29. juni 1965 og senere. De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer. Foreningen er pligtig efter påkrav i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det, at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvare alle skatter og afgifter vedrørende disse arealer. Arealerne må ikke videresælges. Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunale og andre myndigheder i fællesanliggender. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. § 4 Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af parceller, der er udstykket fra matr. nr.: 13bø af Udsholt by, Blistrup sogn og matr. nr.: 7er af Smidstrup by, Blistrup sogn, hovedparcellerne undtaget. Dog er ejerne af hovedparcellerne berettigede til optagelse som medlemmer på samme vilkår som de øvrige medlemmer. Medlemmer bliver yderligere de til enhver tid værende ejere af de parceller, der senere vil opstå i forbindelse med en eventuel yderligere udstykning af hovedejendommene, alt under forudsætning af, at der ved tinglyst deklaration måtte blive pålagt ejerne pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen. Ejere af tilstødende arealer kan, med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af, at Gribskov Kommune ikke måtte rejse indsigelse, optages som nye medlemmer. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for det løbende regnskabsår. § 5 Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er man dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer og andre forpligtelser overfor foreningen. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen til dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse om den nye ejers navn og bopæl, samt e-mail såfremt ejer har dette. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen underrettet om adresse- og e-mail-ændring til brug for kommunikation mellem foreningen og medlemmer. § 6 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel man ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, der skal betales d. 2. januar. Kontingentets størrelse fastlægges for hvert år på foreningens årlige generalforsamling. Indbetaling af kontingentet skal ske på foreningens bank/sparekassekonto eller andet af bestyrelsen angivet sted. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed. § 7 Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement, gældende for samtlige medlemmer af foreningen. Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen. § 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed § 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte e-mail eller til fysisk adresse, hvis e-mail ikke er tilgængelig. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal sendes med indkaldelsen Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. september. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af to revisorer. 8. Valg